Logo AOPK ČRAgentura ochrany přírody a krajiny ČR v prosinci 2006 dokončila projekt VaV 620/20/03 "Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice", jehož výsledky byly uveřejněny na internetové stránce Ministerstva životního prostředí. V projektu byly navženy jako přírodní památky dvě lokality nacházející se na území Mikroregionu Slezská Harta.

V projektu "Optimalizace sítě MZCHÚ v ČR" je analyzováno zastoupení přírodních biotopů v dosavadní síti zvláště chráněných území a v navržené soustavě evropsky významných lokalit (EVL). Na základě této analýzy byl zpracován odborný návrh na doplnění stávající sítě MZCHÚ o nová území, v nichž se vyskytují biotopy vzácné, dosud nedostatečně stávající ochranou zajištěné, biotopy velmi reprezentativní, případně biotopy významné z hlediska regionální variability. Zpracovaný seznam návrhů území s hodnotnými biotopy, které leží mimo NP a CHKO, je předán krajským úřadům a vojenským újezdům, jimž slouží pro přípravu vyhlášení nových MZCHÚ v těchto správních jednotkách.

Na území Mikroregionu SH jsou vymezeny dvě lokality navržené k vyhlášení jako přírodní památky. První se nachází na katastrálním území obce Lomnice u Rýmařova, druhá na k. ú. Tylov a k. ú. Valšov.

Lomnice u Rýmařova

Název lokality: Lomnice u Rýmařova
Katastrální území: Lomnice u Rýmařova
Rozloha lokality: 18,557 ha
Typ lokality: biotopová lokalita
Souřadnice středu lokality: 17° 25' 9'' v. d.  49° 51' 56'' s. š.
Nadmořská výška lokality: 588 - 654 m n. m.
Navrhovatel: Kamila Filipová
 
Poloha: Podhorské louky mezi železniční tratí a obcí Lomnice u Rýmařova.
Ekotop: Geologie: Deluviální kamenité až hlinito-kamenité sedimenty, jílovité břidlice, prachovce a droby.
Geomorfologie: Podhorské, rovinaté území, jež je součástí Nízkého Jeseníku se rozkládá v rozpětí nadmořských výšek 620-650 m n. m.
Reliéf: Rovinaté území s mírně nakloněnými zalesněnými svahy v širším okolí Lomnického potoka a jeho přítoků.
Pedologie: Zrašelinělé gleje, glejová organozem, rankerové až oglejené kambizemě.
Krajinná charakteristika: Lesnaté, rovinaté území v podhůří Nízkého Jeseníku v širším okolí obce Lomnice u Rýmařova.
Biota: Mozaika lučních biotopů s převahou částečně zrašelinělých, vlhkých pcháčových luk s pcháčem potočním (Cirsium rivulare), starčkem potočním (Tephroseris crispa), violkou bahenní (Viola palustris), skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), suchopýrem úzkolistým (Typha angustifolia) a s výskytem ohrožených druhů rostlin, např. prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia), kociánku dvoudomého (Antennaria dioica) a všivce lesního (Pedicularis sylvatica), s vtroušenými mokřadními křovinami (sv. Salicion cinereae) s vrbou ušatou (Salix aurita) a vrbou popelavou (Salix cinerea). V sušších místech jsou pak zřetelné přechody k podhorským smilkovým trávníkům (sv. Violion caninae) se smilkou tuhou (Nardus stricta), hadím mordem nízkým (Scorzonera humilis), violkou psí (Viola canina) a mateřídouškou vejčitou (Thymus pulegioides). Pro lokalitu je charakteristická přítomnost rašelinných ok v lučních porostech.
Kvalita a význam: Mozaika lučních biotopů a mokřadních křovin s výskytem ohrožených druhů rostlin v podhorském území Nízkého Jeseníku.
Zranitelnost: Opouštění pozemků a následné zarůstání širokolistými bylinami a dřevinami. Vysoušení pozemků.
Management: Louky potřebují pravidelné obhospodařování, každoroční kosení, případně v některých částech kombinaci kosení - pastva.
Mapka lokality: -bude doplněno-

 

Louky u Tylova

Název lokality: Louky u Tylova
Katastrální území: Břidličná, Tylov, Valšov
Rozloha lokality: 24,6982 ha
Typ lokality: biotopová lokalita
Souřadnice středu lokality: 17° 25' 55'' v. d.  49° 55' 12'' s. š.
Nadmořská výška lokality: 506 - 520 m n. m.
Navrhovatel: Kamila Filipová
 
Poloha: Komplex luk u Tylovského mlýna, který se nachází asi 1,3 km od obce Valšov na Bruntálsku.
Ekotop: Geologie: Podklad území tvoří paleozoické horniny zvrásněné, nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, vápence).
Geomorfologie: Území spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Bruntálská vrchovina a okrsku Břidličenská pahorkatina.
Reliéf: Niva kolem meandrujícího toku řeky Moravice.
Pedologie: Kambizemě dystrické z pevných a zpevněných hornin.
Krajinná charakteristika: Komplex luk v nivě řeky Moravice.
Biota: Jedny z posledních zbytků přirozených luk v údolí Moravice. Na lokalitě převažují vlhké pcháčové louky a porosty vysokých ostřic. V menší míře jsou zastoupena i tužebníková lada a mezofilní louky. Část louky zarůstá chrasticí rákosovitou (Phalaroides arundinaceae) nebo ostřicí Buekovou (Carex buekii), místy invadují i křoviny. V Moravici se nevyskytují žádné vodní rostliny.
Ze vzácných druhů zde rostou všivec lesní (Pedicularis sylvatica), zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), upolín evropský (Trollius altissimus), bledule jarní (Leucojum vernum), vrba plazivá rozmarýnolistá (Salix repens subsp. rosmarinifolia), vítod chocholatý (Polygala comosa), ostřice plstnatá (Carex tomentosa) a kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum).
Kvalita a význam: Druhově bohaté mokré a mezofilní louky v nivě Moravice.
Zranitelnost: Odvodňování, opouštění pozemků, zarůstání stromy a keři.
Management: Pravidelné kosení, nejlépe jednou až dvakrát ročně, s první sečí až v červenci. Dále je potřeba odstranit nálet topolu osiky a olše lepkavé, který zarůstá nejcennější části lokality.
Mapka lokality: -bude doplněno-

 

Použité zdroje:

Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. [eds.] (2006): Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláště chráněných území v ČR. Vč. sb. přír. - Práce a studie. Pardubice, suppl. 1 (2006): 1 - 218.

 

Informační centrum

Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce
Mobil: +420 603 996 548
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poloha na mapě

Od 1.11. do 30.4.
je informační servis mimo provoz

aktuální informace naleznete na webu 
www.slezskaharta.eu

Otevírací doba

Od 1.5. do 30.6.
So, Ne, svátky  9:00   17:00
 v hlavní turistickou sezónu (od 1.7. do 31.8.)
 Pondělí až neděle 9:00  18:00 
Od 1.9. do 30.9.
So, Ne, svátky  9:00   17:00

Mikroregion Slezská Harta

Sídlo:
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce

IČ:  71193821

Zastoupený:
Ing. Josef Havlík

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.