Přehradní hráz

Stavba přehrady Slezské Harty byla oficiálně zahájena v roce 1987. Již v roce 1986 však byly vybudovány některé objekty zařízení staveniště a ještě dříve byl prováděn rozsáhlý geologický průzkum celé oblasti.

Výstavba vodního díla představovala velký zásah do přírodních, technických, ale i sociálních podmínek. Před zahájením bylo nutné zajistit pokácení všech stromů, vyřezání všech keřů, vysekání všech porostů, zbourání a odklizení všech budov a zařízení, zajistit výstavbu náhradních bytů, domů a zařízení pro vystěhované obyvatele, hotelového areálu v Razové pro stavbaře přehrady, zajistit přeložky plynovodu, telefonních a elektrických vedení, zajistit vybudování nové čerpací stanice pro úpravnu vody v Leskovci nad Moravicí včetně přivaděče surové vody, obslužných komunikací kolem přehrady, nových úseků silnic včetně mostů a k zajištění potřebného stavebního materiálu odkrytí a těžba štěrkopísků podél koryta řeky Moravice v Leskovci a v Karlovci, obnovení harteckého kamenolomu a zřízení jíloviště u lesa nad Leskovcem, u obou lokalit po ukončení těžby provedení rekultivace a úprav terénu. Celkové náklady na vybudování vodního díla Slezská Harta (včetně financí za výkup pozemků, rodinných domků a ostatního majetku v zátopě) činily na 2,5 miliardy korun, z toho stavební práce si vyžádaly 1,5 miliardy korun. Původně plánovaný termín dokončení vodního díla byl rok 1992, ale v důsledku celospolečenských změn v roce 1989, pochybností o pokračování stavby i pro nedostatek finančních prostředků k tomu došlo o pět let později. Slavnostní akt uvedení vodního díla do provozu se uskutečnil 27. listopadu 1997 za přítomnosti ministra zemědělství Josefa Luxe a generálního ředitele Povodí Odry Jiřího Šaška.  

Technické parametry hráze (www.povodiodry.cz)

Základní technické údaje
Povodí nádrže                                464,1 km2
Délka hráze v koruně                       540,0 m
Max. výška hráze                              64,8 m 

Celkový objem nádrže                     218,7 mil. m3
z toho objem      
zásobní letní                                 182,0 mil. m3
zásobní zimní                                186,2 mil. m3
retenční letní                                 29,2 mil. m3
retenční zimní                                24,9 mil. m3
stálý                                              7,6 mil. m3

Délka záplavy
údolí Moravice                                13,0 km
údolí Černého potoka                       3,5 km
Šířka záplavy                                    1,7 km
Zatopená plocha                            870 ha
Zaručený odtok                               3,95 m3/s